Socialrätt

Socialrätt är ett omfattande rättsområde som behandlar bland annat ersättningar enligt Socialförsäkringsbalken, rätten till ekonomiskt bistånd, socialtjänstlagen och andra stödinsatser enligt olika tvångslagstiftningar (LVU, LVM, LPT och LRV).

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

LVU ärenden handlar om tvångsomhändertagande av unga människor under 18 år, och i vissa fall unga under 20 år. Unga blir omhändertagna av socialtjänsten på grund av att hemmiljön eller barnets egna beteende innebär en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas. Vid omhändertaganden enligt LVU har både vårdnadshavarna och den unge normalt rätt till ett eget offentligt biträde som betalas av staten. 

Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård av vuxna missbrukare efter beslut från Förvaltningsrätten. Om missbrukaren är under 18 år tillämpas i stället LVU. Grunden för att vård enligt LVM är att personen utsätter sin fysiska och/eller psykiska hälsa för allvarlig fara, att personen löper uppenbar risk att förstöra sitt liv eller kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller andra närstående. Normalt har personen rätt till ett offentligt biträde som betalas av staten.  

Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)  

LPT beslutas när det handlar om en person som behöver psykiatrisk vård med någon form av tvång. Det är personens ansvariga läkare som har rätt att besluta om man ska erhålla sådan vård. Psykiatrisk tvångsvård kan innebära att man måste vårdas inneliggande på en psykiatrisk avdelning. Tvångsvården blir aktuell när den enskilde inte samtycker till den vård som läkaren anses vara behövlig.  

LRV beslutas för en person som ska erhålla psykiatrisk vård med tvång. Det kan handla om att personen har dömts för ett brott och ansetts vara psykiskt sjuk. Rättspsykiatrisk vård kan ges på sluten avdelning eller genom iakttagande av särskilda villkor inom ramen för öppen rättspsykiatrisk tvångsvård.  

I LPT och LRV har den enskilde rätt till ett offentligt biträde som tillvaratar ens rätt. Du har själv rätt att begära den du vill ska förordnas.  

Offentligt biträde 

Ärenden om LVU, LVM, LPT och LRV prövas av Förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten förordnar också ett offentligt biträde för berörda parter. Om du har ett eget önskemål kan du själv ange vem som ska företräda dig, då förordnar Förvaltningsrätten den advokaten eller juristen som ditt offentliga biträde.  

Staten betalar kostnaden för det offentliga biträdet. 

Vi på Advantage Advokatbyrå arbetar inom dessa områden och åtar oss uppdrag runt om i Sverige. Vi hjälper gärna dig med alla frågor inom socialrätten. 

Kontakta oss idag om du behöver hjälp med ditt ärende. 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.