Transportjuridik

Om du har fått ett beslut från Transportstyrelsen om återkallelse eller omhändertagande av taxiförarlegitimation eller yrkestrafikstillstånd har du rätt att överklaga beslut inom tre veckor från det att du tar del av beslutet.

Övrig Transportjuridik – Taxiförarlegitimation, yrkestrafikstillstånd m.m.

Beslutet skickas till Transportstyrelsen så kommer att granska ärendet på nytt igen och har möjlighet att ändra beslutet. Om de inte ändrar beslutet kommer din överklagan skickas till Förvaltningsrätten för prövning.

Transportjuridik – Återkallelse av taxiförarlegitimation

En taxiförarlegitimation ska återkallas om det har förekommit brottslig gärning eller missförhållanden som visar att personen är olämplig att utöva taxitransport eller om man inte längre uppfyller de medicinska kraven, enligt 4 kap. 6 § taxitrafiklagen.

Till exempel kan det handla om flera allvarliga eller upprepade överträdelser av trafikregler, att man har dömts till ett allvarligt brott eller om man har mycket försämrad syn-, hörsel eller balanssinne som kan leda till att en taxiförarlegitimation återkallas.

Om din taxiförarlegitimation återkallas, gäller det en tid mellan tre och fem år som du inte får ha taxiförarlegitimation, enligt 4 kap. 7 § taxitrafiklagen. Om man bedriver taxitrafik utan en giltig taxiförarlegitimation kan man dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, enligt 5 kap. 4 § taxitrafiklagen.

Transportjuridik – Varning istället för återkallelse av taxiförarlegitimation

Om de missförhållandena inte är så allvarliga att taxiförarlegitimationen bör återkallas, får Transportstyrelsen endast ge en varning istället. Omständigheter som övrig laglydnad, ringa brott utan koppling till taxiverksamheten samt att man är beroende på taxiförarlegitimationen för sin försörjning kan leda till att man får en varning istället för att taxiförarlegitimationen återkallas.

Det kan anses vara lämpligast att för Transportstyrelsen att endast utfärda en varning även vid flertalet mindre trafikförseelser. Som exempel, kan enstaka fall av körning i bussfil, svängningar i strid mot skyltar eller även otillåten fordonstrafik resultera i en varning istället för återkallelse om man trots förseelserna anses lämplig som förare.

Medicinska krav

Din taxiförarlegitimation kan återkallas om du inte längre uppfyller de medicinska kraven för legitimationen. Bland dessa finns vissa krav på din syn-, hörsel och balansförmåga, samt särskilda krav gällande vissa sjukdomar. Din syn ska anses vara tillfredställande och skarp. Du får använda glasögon eller linser, givet att de är i rätt styrka. Om du får överraskande anfall av balansrubbningar eller yrsel, kan din legitimation komma att återkallas. En sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär att du inte kan köra taxifordonet på ett trafiksäkert sätt utgör även ett krav. Om du har eller har fått diabetes, måste du ha en godtagbar kontroll över den, avseende risken för blodsockerfall, eller hypoglykemi. Slutligen kan nervsjukdomar utgöra ett hinder, men även om du har haft epileptiska anfall tidigare ska du ha varit anfallsfri under det senaste året.

Transportjuridik – Återkallelse av taxitrafiktillstånd för företag

För att driva ett företag eller verksamhet inom taxitrafik måste din verksamhet ha ett taxitrafiktillstånd enligt 2 kap. 1 § taxitrafiklagen.

Det måste finnas en eller flera fysiska personer som utnämns som trafikansvariga för att kunna få ett tillstånd. Personen eller personerna ska ha gott yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende för att bedömas vara lämplig att bedriva taxiverksamhet, 2 kap 5 § taxitrafiklagen.

Om det sker allvarliga missförhållanden i taxitrafiken eller taxiverksamheten, eller om de trafikansvariga personerna inte längre bedöms vara lämpliga, ska Transportstyrelsen återkalla taxitrafiktillståndet, enligt 4 kap. 1 §.

Det kan ske om verksamheten eller någon trafikansvarig dömts för ett allvarligt brott, flera allvarliga eller upprepade överträdelser av trafikregler, anställningsförhållanden eller inte har betalat relevanta skatter och avgifter, 4 kap. 2 § taxitrafiklagen.

Även här kan Transportstyrelsen endast meddela en varning, om missförhållanden ovan inte anses vara allvarliga nog att återkalla tillståndet.

Transportjuridik – Återkallelse av yrkestrafikstillstånd

För att bedriva verksamhet inom yrkesmässig trafik, såsom åkeri, godstransporter eller persontransporter måste din verksamhet ha ett yrkestrafikstillstånd, enligt 2 kap. 1 § yrkestrafiklagen. Det ska finnas en eller flera som utnämnts som trafikansvariga i verksamheten. De personerna ska uppfylla kravet på gott anseende, samt ha viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter, enligt 2 kap. 4 § yrkestrafiklagen.

Tillståndet kan återkallas av om Transportstyrelsen anser att verksamheten eller personerna som utnämnts som trafikansvariga inte längre anses uppfylla kraven på gott anseende eller bedöms olämpliga att bedriva yrkestrafik.

Sammanfattning

Det ska göras en samlad bedömning av omständigheterna i fallet, både om vilka missförhållanden som föranleder återkallelse, din lämplighet gällande taxi- eller yrkestrafik och annan relevant bakgrundsinformation. Denna bedömning blir avgörande i frågan om det blir en återkallelse eller endast en varning gällande ditt tillstånd. Om du vill överklaga ett beslut om återkallelse eller omhändertagande av ditt tillstånd, ska du som utgångspunkt vända dig mot den myndighet som har fattat beslutet, oftast Transportstyrelsen.

Körkortsjurist på Advantage Advokatbyrå

Om du behöver hjälp med att överklaga ett beslut från Transportjuridik om din taxiförarlegitimation, taxitillstånd eller yrkestrafiktillstånd eller behöver hjälp med att skicka ett yttrande till Transportstyrelsen om din lämplighet kan du alltid ta kontakt med oss hjälper vi dig.

Ring oss på 08 20 21 40 eller mejla till info@advantagejuristbyra.se för att komma i kontakt med en körkortsjurist.

Transportjuridik

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.