Anställningsavtal

Anställningsavtal reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.,

Arbetsgivaren ska senast en månad efter anställningens början lämna skriftlig information om de villkor som är viktiga gällande anställningsförhållandet och anställningsavtalet.

Anställningsavtal reglerar anställningsförhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Arbetsgivaren ska senast en månad efter anställningens början lämna skriftlig information om de villkor som är viktiga gällande anställningsförhållandet och anställningsavtalet.

Det ska framgå till exempel arbetsgivarens namn, tillträdesdag, arbetsplats, anställningsform, uppsägningstid, arbetsbeskrivning, semester, tillämpligt kollektivavtal, ingångslön och andra löneförmåner m.m.

Om anställningen är tidsbegränsad ska slutdag framgå eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra. Man kan aldrig avtala om sämre villkor i ett anställningsavtal än vad som följer av lag.

Däremot är det tillåtet att avtala om bättre villkor än vad lagen säger.

Anställningsavtal med Advantage Advokatbyrå  

Ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan vara muntligt men vissa väsentliga delar måste vara skriftliga. Följande uppgifter måste ingå skriftligen i ett anställningsavtal. 

Arbetsgivarens och den anställdes namn och adress, tillträdesdagen, var den anställde ska utföra arbetet, arbetsuppgifterna, yrkesbenämningen, vilken typ av anställningsform det gäller, uppsägningstid, villkor för semester, löneperioder och löneutbetalningsdag, kollektivavtal om arbetsgivaren har tecknat det och försäkringar för den anställde.  

Beroende på typ av anställning kan även andra uppgifter tillkomma. Vid till exempel en tidsbegränsad anställning ska slutdagen framgå eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra.  

Anställningsformer 

När du påbörjar ett nytt arbete är det viktigt att du vet vilken anställningsform som gäller. Anställningsformen kan till exempel påverka vilken uppsägningstid du har. 

I Sverige finns det tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Tillsvidareanställningen innebär att anställningen löper på från ett startdatum till dess att antingen du själv eller arbetsgivaren avslutar anställningen.  

Tidsbegränsad anställning innebär att anställningen gäller under en bestämd period. Det finns olika typer av tidsbegränsade anställningar bland annat för särskild visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 68 år.  

Arbetsrättsjurister som gör det enklare för dig att skapa anställningsavtal 

Våra arbetsrättsjurister har både kunskaperna och färdigheterna att hantera avtal rörande anställningar, de olika anställningsförhållandena och de unika förutsättningarna. Vi hjälper både arbetstagare och arbetsgivare med att tolka och skriva avtal.  

Kontakta oss som ditt ombud för alla frågor kring anställningar och anställningsavtal! 

Anställningsavtal lag

Lagen säger att man aldrig kan avtala om sämre villkor i ett anställningsavtal än vad som följer av lag. Det är exempelvis inte möjligt att avtala bort rätten till uppsägningstid eller avtala om att den anställde ska vara provanställd i 12 månader då en provanställning maximalt får pågå i 6 månader enligt lag.

Däremot är det tillåtet att avtala om bättre villkor än vad lagen säger.

Anställningsavtal utan kollektivavtal eller med

De flesta arbetsplatser i Sverige är bundna av kollektivavtal. Du har rätt att få information från din arbetsgivare om vilket kollektivavtal som är tillämpligt för just din anställning.

Kollektivavtalen fyller ut de enskilda anställningsavtalen på en arbetsplats och kan innehålla bestämmelser som gör avsteg från det som anges i lag.

Det är därför alltid bra att som anställd sätta sig in i de kollektivavtalsbestämmelser som rör anställningen.

En arbetsgivare ska tillämpa kollektivavtalsbestämmelser på de arbete som avtalet avser. Detta innebär att anställda som inte är medlemmar i något fackförbund också omfattas av kollektivavtalet som gäller på arbetsplatsen.

De arbetsgivare som tillämpar sämre villkor än det som följer av kollektivavtalet på oorganiserade arbetstagare gör sig skyldig till avtalsbrott och de förbund som arbetsgivaren har kollektivavtal med kan rikta skadeståndskrav mot arbetsgivaren.

Du som oorganiserad anställd har i en sådan situation däremot ingen möjlighet att kräva skadestånd.

Timanställning anställningsavtal

Timanställning är lite speciell att hantera som avtal, eftersom det är ingen lagstadgad anställningsform och därför är det extra viktigt vad som står i anställningsavtalet.

Både för arbetsgivare som arbetstagare är det extra viktigt att den huvudmall man använder vid anställning att den är både korrekt utförd men också juridiskt korrekt.

Vi har vana av olika arbetstyper och av att tolka behovet för dig som arbetsgivare, men också att se till att du som arbetstagare får ett juridiskt korrekt avtal.

Arbetsrättsjurist som skapar enklare anställningsavtal

Som arbetsrättsjurist så har vi både vanan och expertisen att hantera avtal, men också de olika anställningsförhållandena i ett anställningsavtal på rätt sätt.

Anställning och anställningsformer kan ske på olika sätt, vilket ger att själva anställningsavtalet kan se annorlunda ut mellan olika anställda.

Vi hjälper både anställda som arbetsgivare att både tolka som att skriva nya avtal mellan parterna.

Kontakta oss som din jurist för enklare anställningsavtal.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.