Avsked

Avsked är ett begrepp inom arbetsrätten som innebär att den anställde omedelbart skiljs från sin anställning eller sitt uppdrag.

Advantage kan rutinerna kring avsked

Att bli avskedad (vardagligt talat bli sparkad/få sparken) skall inte förväxlas med att bli uppsagd. Vid avsked så upphör anställningen omedelbart, utan någon uppsägningstid.
För att bli avskedad så krävs det dock mycket grov misskötsamhet och det är din arbetsgivare som har bevisbördan.
Avsked är en mycket kraftfull åtgärd och skall enbart användas vid allvarliga fall, där arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden.
Det är dessvärre väldigt vanligt att en arbetsgivare i okunskap felaktigt avskedar den anställde, när det egentligen borde handla om en uppsägning.
Det kan därför vara en god ide att begära en gratis bedömning av ditt ärende.

Vad säger lagen om avsked?

I modern svensk arbetsrättsjuridik menar man med avskedande ett ensidigt uppsägande av anställning från arbetsgivaren. Avsked innebär det omedelbara avslutandet av ett arbetsavtal på grund av att arbetstagaren har åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren så grovt att det är fråga om avtalsbrott.
• Bestämmelserna finns i 18 § lagen (1982:80) om anställningsskydd.
Utöver det högt ställda kravet på arbetstagarens avtalsbrott krävs som huvudregel även att avskedandet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader.
• Ett avskedande skall normalt föregås av att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren enligt 30 § LAS ( så kallad “LAS-varning”).
Ett avskedande, som inte upphävs av domstol, får till följd att anställningsavtalet inom en mycket kort tid, i princip omedelbart, upphör. Avskedande skall vara skriftligt och i beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att denne vill göra gällande att avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet. Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Om arbetstagaren så begär, så skall det ske skriftligen. Det ligger på arbetsgivaren att bevisa att han haft skäl att avskeda, och kraven för att ett skäl skall vara giltigt ligger mycket högt.

Arbetsrättsjurist som hjälper dig vid avsked

Som arbetsrättsjurist så har vi vana och expertis rörande avskedande, oavsett om det gäller regler för avsked eller att ogiltigförklara ett avsked.
Vi hjälper såväl anställda som arbetsgivare med alla frågor och ärenden som rör avsked, skäl för avsked och saklig grund för avskedande att göra.
Kontakta oss som din jurist för hjälp eller rådgivning vid avsked.

avsked

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.