Uppsägning

Uppsägning är ett begrepp som används inom arbetsrätten och avtalsrätten. Begreppet innebär att den ena parten i avtalsförhållandet, till exempel mellan arbetsgivare och arbetstagare, vill att avtalsförhållandet ska upphöra. 

Vad säger lagen om uppsägning?

Inom arbetsrätten så regleras uppsägan av anställningsavtal av LAS (1982:80), kollektivavtal eller enskilda avtal (såvida det enskilda avtalet inte inskränker arbetstagarens rättigheter, enligt §2 2st).
LAS gäller dock enligt §1 inte alla arbetstagare. Undantagna är:

• Företagsledning
• Familjemedlemmar
• Hushållsarbetare
• Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd,skyddat arbete eller i utvecklingsanställning

Uppsägan kan ske antingen från arbetsgivarens eller arbetstagarens sida och innebär att ett anställningsavtal efter en viss tid (ofta benämnd uppsägningstid) upphör.

LAS 8§, 2 stycket:
“I uppsägningsbeskedet skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att uppsägan är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet skall vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning eller ej. Har arbetstagaren företrädesrätt och krävs det anmälan för att företrädesrätten skall kunna göras gällande, skall det också anges.”
• Kravet på att uppsägan ska vara skriftlig samt innehålla fullföljdshänvisningar gäller endast uppsägningar från arbetsgivarens sida. Lagen reglerar ej vilken form eller med vilket innehåll en uppsägan från arbetstagaren ska ha.

Advantage Advokatbyrå kan rutinerna kring uppsägning 

VAD GÄLLER EGENTLIGEN VID EN UPPSÄGNING? 

En uppsägning från arbetsgivaren måste alltid vara skriftlig och överlämnas till arbetstagaren personligen.  

Fram till dess att anställningen faktiskt upphör löper uppsägningstid och under denna tid gäller särskilda regler.  

Vi hjälper dig med frågor om till exempel:  

  • Uppsägning på grund av arbetsbrist 
  • Uppsägning utan sakliga skäl 
  • Egenuppsägning (uppsägning på egen begäran) 
  • Varsel om uppsägning 
  • Vad som gäller kring uppsägningstiden 

Om arbetstagaren säger upp sig själv behöver uppsägningen varken vara motiverad eller skriftlig för att gälla medan en uppsägning från arbetsgivaren alltid ska vara skriftlig och samt bero på sakliga skäl.  

Kontakta oss idag! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.