Fordringstvist

Vi hjälper dig om du har hamnat i en fordringstvist. Det kan till exempel handla om att du fått ett krav från en privatperson eller ett företag som du inte anser är rätt eller att du behöver hjälp att driva in utestående fordringar i form av obetalda fakturor.

Fordringsrätt 

Fordringsrätten är det rättsområde som behandlar fordringar. Det finns särskilda regler kring fordringars uppkomst, innehåll och upphörande. Fordringsrätten beskriver ett fordringsförhållande mellan minst två personer, en gäldenär och en borgenär.  

Fordran, gäldenär och borgenär  

En fordran är en förpliktelse eller ett rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person (juridisk person eller privat person) riktat mot en annan individuellt bestämd person.  

Många frågor kan uppstå inom fordringsrätten, till exempel om fordrans uppkomst, grunden för fordran samt om innehåll och preskriptionstid.  

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan. Det kan handla om till exempel en pengaskuld eller en skyldighet att göra något. Den som gäldenären har en skuld till kallas borgenär. 

En borgenär är den part som har en fordran mot gäldenären.  

Skuldebrev och krediträtt inom fordringsrätt 

Två viktiga delområden inom fordringsrätten är skuldebrevrätt och krediträtt. 

Ofta har gäldenären och borgenären avtalat om när och hur skulden ska regleras. Det utesluter dock inte att tvister uppstår, speciellt när en av parterna har en motfordran på den andra.  

Vi kan bland annat hjälpa dig med: 

  • Upprättande av skuldebrev 
  • Tolkning av skuldebrev 
  • Rådgivning kring fordringar 
  • Indrivning av fordringar 
  • Bestridande av fordringar 
  • Fordringstvister i domstolen 

Kontakta oss med dina fodringsfrågor! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.