Fordringstvist

Vi kan hjälpa dig om du har hamnat i en fordringstvist. Det kan handla om att du har fått ett krav från någon privatperson eller ett företag som du inte anser är rätt eller att du behöver hjälp med att driva in utestående fordringar i form av obetalda fakturor.

Fordringsrätt sammanfattning

Fordringsrätt kallas rättsområdet som behandlar fordringar. Fordringsrätten beskriver ett fordringsförhållande mellan minst två personer, en borgenär och en gäldenär. Det finns regler kring fordringars uppkomst, innehåll och upphörande.

Fordran, gäldenär och borgenär

Vanliga frågor inom fordringsrätten är t.ex. om en fordran har uppstått, och i sådana fall på vilken grund (avtal, skadegörande handling, obehörig vinst, m.m.), vad fordringens innehåll är (vad som ska presteras), vem som ska prestera (gäldenären), till vem prestation ska ske (borgenären), och under vilka förutsättningar en fordran kan upphöra (preskription).

Den rättsliga grunden för fordringsanspråket kan vara avtal, lag, rättspraxis eller sedvanerätt. Arbetet med fordringsrätt handlar ofta om att bedöma om en fordran har uppstått eller inte. Och i sådana fall, på vilken grund?

En annan fråga är om fordran är rätt beräknad?

Skuldebrev och krediträtt inom fordringsrätt

Två viktiga delområden som rättsområdet innefattar är skuldebrevsrätt och krediträtt.

Ofta har gäldenären och borgenären avtalat om hur och när skulden ska betalas. Det utesluter dock inte alltid att tvister uppstår, speciellt vanligt är det kanske om motfordran föreligger.

Kontakta oss om du t ex ska framställa en fordran, ska upprätta skuldebrev eller har fått en felaktig fordran.

Det här är ett axplock av vad vi kan hjälpa dig med:

  • Utformning av skuldebrev
  • Tolkning av skuldebrev
  • Rådgivning om fordringar
  • Indrivning av fordringar
  • Bestridande av fordringar
  • Skadeståndsrätt
  • Tvister i domstol
    m m

Kontakta oss gällande fordringsrätt och din fordringstvist, så hjälper vi dig!

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.