Rättshjälp

Rättshjälp är någonting man under vissa förutsättningar kan få hjälp med. Allmän rättshjälp gör att dina ombudskostnader täcks. Hjälpen täcker en del av kostnaden för en jurist eller annan sakkunnig person.

Du kan också få hjälp med kostnader för bevisning och andra utgifter i ditt fall.

Vad är allmän rättshjälp?

Allmän rättshjälp kan beviljas fysiska personer som har råkat i tvist och behöver ett juridiskt biträde. Rättshjälpen kan även beviljas när det gäller frågor om vårdnad, umgänge och underhållsbidrag som kräver någon form av domstolsprövning.

För att få rättshjälp ska man i huvudregel ha haft minste en timmes rådgivning.

Man får dock inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år, det ska finnas behov av juridisk hjälp och det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

Försäkring med rättsskydd samt rättshjälp

Om man har en försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, så kan man i regel inte få rättshjälp. Möjligheten att få rättshjälp är även begränsad när det gäller sådant skadestånd som kan betalas ur till exempel en ansvarsförsäkring.

Beviljas rättslig hjälp, så betalar staten kostnaderna i målet. Vi undersöker dina möjligheter att erhålla rättshjälpen och bistår dig även med upprättande av ansökan för rättshjälp.

Reglerna om rättshjälp finns i lagen. Vi hjälper dig i ditt fall och vi börjar alltid med en första timmes rådgivning och ser över dina möjligheter till hjälp i ditt rättsliga fall.

Rättsskydd och skillnaden mellan rättshjälp

Möjlighet finns att få hjälp med ombudskostnaderna genom rättsskyddet i bilförsäkringen, hemförsäkringen eller villa- och fritidshusförsäkringen.

Detta innebär att försäkringen kan finansiera kostnaderna för ombudet i samband med tvister som rör privatlivet. För att rättsskyddet i försäkringen ska träda in måste tvist ha uppstått med en annan part.

Man ska ha tecknat försäkringen före det att tvisten uppstod och vissa försäkringar har som regel att man ska ha haft sin försäkring i minst två år för att kunna utnyttja rättsskyddet.

Rättsskyddet täcker i regel 80 procent av de nödvändiga kostnaderna för ombudet. Man betalar själv den resterande delen. Förlorar man tvisten i en rättegång täcker rättsskyddet 80 procent av motpartens rättegångskostnader.

Villkoren för rättsskydd kan variera mellan försäkringsbolagen, det är viktigt att man kontrollerar villkoren för sin försäkring.

Vi undersöker alltid dina möjligheter att erhålla rättsskydd och bistår dig även med upprättande av ansökan.

Vad betyder rättshjälp?

Rättshjälp innebär att staten helt eller delvis kan stå för en enskild persons kostnader i en rättslig angelägenhet, främst kostnaden för rättsligt biträde.

Vem/vilka kan få rättslig hjälp?

Endast privatpersoner har rätt till rättshjälp, företag eller föreningar omfattas inte av funktionen. Om det finns synnerliga skäl kan även dödsbon få hjälp vid rättsfall. Den som söker hjälp vid rättsfall får inte ha en inkomst som överstiger 260 000 kr per år.

Den sökande skall ha ett verkligt behov av juridiskt biträde utöver rådgivning och behovet skall inte kunna tillgodoses på annat sätt. Dessutom skall det vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna. För att hjälpen skall kunna beviljas, så krävs det att juridisk rådgivning har lämnats i minst en timme.

Vad ingår i rättslig hjälp?

  • Hela eller delar av kostnaden för juridiskt ombud, dock upp till 100 timmar.
  • Domstolen kan vid särskilda skäl förlänga rättshjälpen
  • Kostnader för bevisning
  • Kostnader för tolk och översättning
  • Ansökningsavgiften i domstol (om man har rättshjälp vid ansökningstillfället)
  • Kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera
  • Kostnad för en medlare

Kan man få rättslig hjälp i samtliga ärenden?

Rättslig hjälp beviljas inte för bland annat bouppteckning, självdeklaration, äktenskapsförord, testamente eller bodelning (dock kan det beviljas vid klander av bodelning). Särskilda skäl krävs för beviljande av rättshjälp avseende bland annat äktenskapsskillnad och s.k. småmål (tvisteföremålets värde överstiger ej halva basbeloppet)

Det krävs särskilda skäl för att få hjälp när tvisten handlar om underhållsbidrag. Det räcker inte med att förhållanden är komplicerade. I de undantagsfall som hjälpen beviljas, så är det nästan uteslutande barn som får själva hjälpen beviljad. Även barnen kan uppge särskilda skäl.

Hjälpen får inte beviljas, om den enskilde har en rättsskyddsförsäkring eller något annat liknande rättsskydd som omfattar angelägenheten. Om han eller hon saknar rättsskydd men borde ha haft ett sådant skydd, får hjälpen beviljas endast om det finns särskilda skäl.

Hjälp får inte heller beviljas i angelägenheter där hjälp genom offentlig försvarare eller offentligt biträde kan komma i fråga. Om man har råkat ut för ett brott kan i vissa fall ett målsägandebiträde förordnas. Förmånen av ett sådant biträde är helt kostnadsfri.

Kontakta oss, så kan vi hjälpa dig med rättsskydd och rättshjälp.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.