Asylrätt

Asylrätt är det rättsområde som reglerar hur utländska medborgare eller statslösa personer tas emot då de flyr till Sverige. Det finns det klara och tydliga regler att följa.

Asylrätten regleras av tre juridiska dokument:

 • Utlänningslagen
 • FN:s flyktingkonvention
 • Dublinförordningen

Varje persons ansökan skall bedömas individuellt, där hänsyn skall tas till den sökandes kön och sexuella läggning. Dublinförordningen reglerar vilket land som ska pröva en asylansökan.

Uppehållstillstånd ges till den som är flykting, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande.

Asylrätt hanterar flykting och skyddsbehövande

En person som känner välgrundad rädsla till förföljelse räknas som en flykting. Skälen till förföljelsen kan vara flera:

 • Ras
 • Nationalitet
 • Religiös eller politisk uppfattning
 • Kön
 • Sexuell läggning
 • Tillhörighet till en viss samhällsgrupp

Förföljelse från hemlandets myndigheter kan också vara ett skäl. Det kan då även handla om att hemlandets myndigheter inte kan/inte vill eller är ointresserade av att skydda personer från en viss folkgrupp.

Övriga skyddsbehövande definieras i den svenska utlänningslagen. Det kan t.ex. handla om att man inte kan återvända till hemlandet på grund av väpnad konflikt, fruktan att drabbas av allvarliga övergrepp eller att man inte kan återvända på grund av en miljökatastrof. De flesta asylsökande som beviljas asyl får ett permanent uppehållstillstånd (PUT).

Asylärenden och asylrätt kräver oftast tålamod för den enskilde

Det har tyvärr visat sig att Migrationsverket och andra berörda myndigheter inte alltid tar hänsyn till viktiga personliga förhållanden eller att de värderar varje enskilt ärende på ett korrekt sätt.

Det kan bero på överbelastning (Sverige har under senare år haft ovanligt många asylsökande). Språklig förbistring, stress och ett för högt tempo gör också att många personer inte lyckas föra sin egen talan och därför riskerar att gå miste om sina rättigheter.

Då kan det kännas tryggt att våra jurister finns vid din sida som ditt ombud och lotsar dig och ditt ärende genom alla steg i asylprocessen. Våra jurister har stor erfarenhet av asylärenden och tillsammans så har vi också en omfattande språklig kompetens.

Asylsökande har rätt att själv välja ombud och jurist

Migrationsverket utser ett offentligt biträde till asylsökande. Den sökande behöver inte betala något för ombudets arbete. Som asylsökande har du själv rätt att välja ombud.

Om du vill anlita Advantage Advokatbyrå som ditt ombud under asylprocessen, så är det viktigt att du så fort som möjligt uppger att du vill anlita oss till Migrationsverkets handläggare.

Dokument som kan behövas i ett asylärende

Om du ska träffa en av våra jurister för att diskutera asylrätt, medborgarskap eller liknande frågor kan följande dokument vara värdefulla att ha med sig:

 • Ansökan om asyl
 • LMA-kort
 • Migrationsverkets dossiernummer
 • Uppehållstillstånd
 • Ansökan om medborgarskap
 • Medborgarskap
 • Visum
 • Pass
 • Arbetstillstånd eller AT-UND
 • Studieintyg
 • Lönespecifikation
 • Beslut
 • Överklagande
 • Dom

Migrationsrätt och asylrättskunnig jurist och juristbyrå

Vi kan migrationsfrågor och asylrättsfrågor, väldigt enkelt förklarat.

Och kom ihåg, alla har rätt att få sin sak prövad!

Advantage Advokatbyrå har både stor och bred erfarenhet av asylärenden och asylrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.