Bodelning och Bodelning Under Äktenskap

Bodelning kan vara aktuellt då ett samboförhållande upphör, ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller under pågående äktenskap. Det finns många saker att ta hänsyn till vid bodelning, det kan vara bland annat äktenskapsförord, samboavtal etc. Bodelningen slutförs alltid skriftligen genom upprättande av ett bodelningsavtal.

Bodelning kan bli aktuellt när ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad, under ett bestående äktenskap eller när ett samboförhållande upplöses. Vid en bodelning kan det finnas många aspekter att ta hänsyn till som till exempel ett äktenskapsförord eller samboavtal. En bodelning avslutas genom att parterna kommer överens och upprättar ett skriftligt bodelningsavtal. 

Bodelning under äktenskapet 

Bodelning under äktenskapet är möjligt om makarna är överens. Makarna bestämmer gemensamt vilka tillgångar som ska omfattas i bodelningen och delar därefter upp egendomen. En bodelning under pågående äktenskap klargör vem som äger vad och används för att föra över äganderätten på den andra maken.  

Bodelning efter äktenskapsskillnad 

Vid skilsmässa ska bodelning ske och makarna ska upprätta ett bodelningsavtal som är skriftligt och undertecknat av båda. Om det inte finns något äktenskapsförord eller föreskrift om enskild egendom är utgångspunkten att all egendom ska ingå i bodelningen.  

Det är rekommenderat att redan när ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in till tingsrätten även genomföra bodelningen. Detta med anledning att det är enklare för båda parter att reda ut egendomsförhållandena i nära anslutning till när äktenskapet upplöses än att flera år senare försöka reda ut hur egendomsförhållandena sett ut.  

Vid bodelningen antecknas båda parters skulder och tillgångar. Skulderna dras sedan av från tillgångarna och om skulderna överstiger tillgångarna kommer summan för den parten vara noll, eftersom makar aldrig ansvarar för varandras skulder. Om det finns tillgångar kommer dessa räknas samman och delas på hälften. Parterna bestämmer sedan hur egendomen ska fördelas och om en eventuell bodelningslikvid ska utges. När parterna är överens skrivs bodelningsavtalet och undertecknas av parterna. Efter det har ingen av parterna något ekonomiskt anspråk på den andre. 

Bodelningsförrättare 

Om makarna inte kommer överens om hur tillgångarna ska fördelas, kan en ansökan ges in hos tingsrätten. Tingsrätten utser sedan en lämplig advokat eller jurist för uppdraget. Om en av parterna inte blir nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan den parten väcka talan vid tingsrätten. 

Sambo-bodelning 

När sambor separerar ska endast gemensam bostad och bohag fördelas om egendomen har förvärvats för gemensam användning och en av parterna begär bodelning.  

All övrig egendom ska hållas utanför. En begäran om bodelning måste framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde.  

Kontakta oss 

Våra advokater och jurister på Advantage Advokatbyrå hjälper dig med alla frågor kring bodelning och bodelningsavtal.  

Ring oss på telefonnummer 08 – 20 21 40 eller mejla in din fråga till info@advantage.se så tar vi kontakt med dig. 

Läs även om kvarsittningsrätt genom att klicka här! 

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.