Arbetstillstånd och regler för arbetstillstånd

Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige, vilket behövs om en utlänning ska arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands.

Arbetstillståndet gäller vanligtvis för en viss arbetsgivare, ett visst yrke och för bestämda arbetsvillkor. Om, under det första året, en arbetsgivare ska byta arbetsgivare eller hos samma arbetsgivare få nya arbetsuppgifter eller arbetsvillkor så krävs en ny ansökan om arbetstillstånd.

Krav för att få arbetstillstånd

För att erhålla arbetstillstånd så ska ett antal krav vara uppfyllda:

 • Anställningen måste möjliggöra för utlänningen att försörja sig själv. Detta innebär att utlänningens inkomst ska uppgå till ett schablonbestämt belopp om minst 13 000 kr.
 • Vidare får inte anställningen ha sämre anställningsvillkor än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Detta inkluderar bland annat lönen och försäkringsskyddet.
 • Sökande ska ha ett giltigt pass.

För att beviljas arbetstillstånd så måste vidare arbetsgivaren:

 • Annonsera ut tjänsten på arbetsförmedlingen i minst 10 arbetsdagar
 • Ha för avsikt att teckna ett antal försäkringar för den sökande när denne påbörjar anställningen, dessa är sjukförsäkring, livförsäkring, pensionsförsäkring och trygghetsförsäkring
 • Skapa ett anställningserbjudande och ge berörd facklig organisation tillfälle att yttra sig däröver.

Tillståndets längd

Arbetstillstånd beviljas för en viss tid. Dock beviljas det som huvudregel inte för en längre tid än sökandes pass gäller, och inte heller för längre tid än anställningens längd. Ett tillstånd beviljas maximalt på 2 år, och förlängning sker i regel bara en gång, enligt samma lagrum.

Varifrån ska man söka?

Huvudregeln är att ansökan om arbetstillstånd ska göras och vara beviljad innan inresa till Sverige. Arbetstillstånd får inte bifallas efter inresa om inget av undantagen till denna huvudregel är tillämplig. Exempelvis får arbetstillstånd beviljas när sökande befinner sig i Sverige om det gäller en förlängningsansökan samt om en asylsökande som har fått ett avslagsbeslut ansöker om arbetstillstånd.

Handlingar

Handlingar som ska finnas i ansökan (dvs. bör finnas redo innan ansökan sker) är:

 • kopior av de sidor i sökandes pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, giltighetstid, den maskinläsbara koden på identitetssidan och om sökande har tillstånd att bo i andra länder än sökandes hemland
 • Om sökandes familj ska följa med och ansökan för dem sker samtidigt ska det också skickas med:
 • kopior av de sidor i deras pass som visar personuppgifter, foto, namnteckning, passnummer, utfärdandeland, och giltighetstid.
 • kopia av vigselbevis, äktenskapsbevis eller motsvarande (gäller gifta par och registrerad partner) eller dokument som visar att de har bott tillsammans i hemlandet (gäller sambor)
 • födelsebevis för barn

Ytterligare regler gällande familj vid arbetstillstånd

Om familjemedlemmen är ett barn över 21 år, så krävs dokument som visar hen är beroende av föräldern för sin försörjning

Observera att dokumenten bör vara översatta till svenska eller engelska av auktoriserad översättare. Man ska alltid skicka in både en kopia av dokumentet i original och en kopia av översättning av dokumenten.

För att få arbetstillstånd måste arbetsgivaren ha upprättat, och till migrationsverket skickat in, ett anställningserbjudande. Detta anställningserbjudande ska en facklig organisation få tillfälle att yttra sig över, och yttrandet ska också skickas in till Migrationsverket. I vissa branscher krävs även att arbetsgivaren bifogar:

 • årsredovisning eller årsbokslut för föregående räkenskapsår,
 • balans- och resultatrapporter för nuvarande år,
 • likvida medel på bank eller checkkrediter,
 • kontrakt om pågående och kommande uppdrag.

Vid förlängningsansökan krävs även:

 • skattekontoutdrag från de senaste tre månaderna,
 • försäkringsbekräftelse som visar att den anställde omfattats av relevanta försäkringar.

Medföljande familj

Familjemedlemmar till en person med arbetstillstånd kan få uppehållstillstånd för samma tid som arbetstillståndet gäller.

Som familjemedlem avses enligt samma lagrum:

 • Partner till den sökande
 • Barn till den sökande eller partner till den sökandes ogifta barn under 21 år
 • Barn som tillhör familjen som är över 21 år om barnen är beroende av dem för sin försörjning
 • Annan familjemedlem som är beroende av sökande eller sökandes partner för sin försörjning eller ingår i deras hushåll eller om det av allvarliga hälsoskäl krävs att sökande personligen tar hand om familjemedlemmen.

När arbetstillstånd har beviljats

När sökandes ansökan om arbetstillstånd har beviljats är det viktigt att anställningen påbörjas så snart som möjligt. För att tillståndet ska kunna förlängas krävs att kraven för att få arbetstillstånd är uppfyllda under anställningstiden. Detta innebär att villkoren måste vara i nivå med kollektivavtal gällande exempelvis lön, försäkringar och semesterersättning, samt att anställningen motsvarar de uppgifter om exempelvis lön och sysselsättningsgrad som angetts i anställningserbjudandet. Vid förändrade anställningsförhållanden måste en ny ansökan om arbetstillstånd göras, detta gäller exempelvis vid byte av arbetsgivare, arbetsuppgifter eller anställningsgrad.

Förlängt arbetstillstånd

Ett arbetstillstånd kan vid ansökan därom förlängas. Maxtiden för den sammanlagda tillståndstiden är 4 år, eller 6 år om det finns särskilda skäl, enligt 6 kap 2a § UtlL.

Enligt proposition 2007/08:147 s. 29 bör en förlängning föregås av en ny prövning av om de grundläggande villkoren för arbetstillstånd fortfarande är uppfyllda. Dessutom prövas om förutsättningarna för arbetstillståndet var uppfyllda under den tidigare tillståndsperioden. Om de inte var det så kan en förlängning inte beviljas enligt MIG 2015:11. Om anställningen har upphört och något annat arbetserbjudande inte finns så ska inte ett nytt arbetstillstånd beviljas, enligt ovan nämnda prop.

Man kan ansöka om förlängning av arbetstillståndet när man befinner sig i Sverige enligt 5 kap 18 § UtlL.

Asylsökande och arbetstillstånd

Ett AT-UND är ett undantag till kravet om arbetstillstånd som gäller asylsökande. För att omfattas av detta undantag måste, enligt 5 kap 4 § 1 st. UtlF:

Den asylsökande tillhandahålla godtagbara identitetshandlingar eller medverka till att klarlägga sin identitet,

Den asylsökandes ärende prövas i Sverige,

Den asylsökandes asylansökan vara välgrundad, det vill säga att ett avvisningsbeslut är osannolikt. Om den asylsökande har fått ett avvisningsbeslut som ska omedelbart genomföras så kan hen inte få ett AT-UND.

Om den asylsökande som blivit beviljad en AT-UND får avslagslag på sin asylansökan, kan hen under vissa förutsättningar ansöka om ett arbetstillstånd när hen befinner sig i Sverige enligt 5 kap 18 § UtlL 2 st 8 UtlL. Kraven för att få ett arbetstillstånd i denna situation framgår av 5 kap 15a § 1 st 1 och 2 st UtlL. Om en person beviljas arbetstillstånd på detta sätt kan även dennes familjemedlemmar beviljas uppehållstillstånd enligt 5 kap 15a § 1 st 2 UtlL.

Hur processen går till i praktiken

 • Ansökan skickas in till Migrationsverket, antingen genom en webbansökan eller en blankett som lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land sökande bor
 • Migrationsverket handlägger: Migrationsverket kontrollerar att all dokumentation/information som krävs finns med i ansökan. En vanlig handläggningstid för den som söker arbetstillstånd som arbetstagare första gången är väldigt varierande
 • Beslutet skickas på mejl till sökande och sökandes arbetsgivare får ett meddelande om beslutet per post. Om sökande har fått arbetstillstånd kommer sökande att få uppehållstillståndskortet inom fyra veckor efter det att sökande har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på ambassaden eller generalkonsulatet, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla
 • Ett avslagsbeslut kan överklagas till Migrationsdomstolen

Vi hjälper dig med de olika frågor som du kan tänkas ha om arbetstillstånd.

Kontakta oss på Advantage juristbyrå för en bra jurist som kan frågor inom arbetstillstånd.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.