Internationella Kommersiella Skiljedomsadvokatbyråer i Sverige

Översikt över den kommersiella skiljedomsprocessen

Skiljeförfarande står som en allmänt använd metod för alternativ tvistlösning (ADR). Det fungerar som ett alternativ till domstolstvister och erbjuder en konfidentiell och formell väg för att lösa kommersiella meningsskiljaktigheter.

Att lösa affärstvister kan vara tidskrävande. Hos Advantage antar deras kommersiella skiljedomsadvokater ett strategiskt tillvägagångssätt för att lösa tvister, och prioriterar uppnåendet av bästa möjliga resultat för dig framför strikt efterlevnad av juridiska tekniska detaljer.

Väsentliga delar av Sverige Skiljedomsrätt för kommersiella tvister

När företag väljer kommersiellt skiljeförfarande för att lösa sina tvister kan de tillämpliga reglerna variera. Ändå måste alla skiljeförfaranden i Sverige följa lagen om skiljeförfarande. 25 § 4 st lagen om skiljeförfarande ger skiljemän uttryckligen befogenhet att fatta beslut om interimistiska åtgärder på begäran av en part om inte parterna har kommit överens om annat. Återigen föreskrivs i 2 § lagen om skiljeförfarande att skiljenämnden har rätt att besluta om sin egen behörighet. Med tanke på att Sverige är en favoritplats för kommersiella skiljeförfaranden är det viktigt att notera att sådan lagstiftning kan komma att utvecklas över tiden. Medvetenhet om potentiell rättslig utveckling är av största vikt, särskilt med tanke på den senaste granskningen av lagkommissionen som syftar till att säkerställa att lagen förblir relevant och effektiv. Advantage kommersiell skiljedomsadvokatbyrå i Sverige är väl rustad att stödja dig i ditt behov i skiljedomsprocessen.

För att ge insikt i de grundläggande principerna för skiljedomsrätten och potentiella uppdateringar, skisseras tre nyckelaspekter av Sveriges skiljedomslag nedan.

Sekretess

Skiljeförfarande är avsett att upprätthålla konfidentialitet eftersom det sker utanför traditionella domstolsförfaranden. Vanligtvis är parterna överens om att hålla skiljeförfarande konfidentiella genom avtal eller skiljedomsklausuler. Sådan konfidentialitet är dock inte lagstadgat, eftersom alternativa tvistlösningsmetoder (ADR) är utformade för att erbjuda större flexibilitet jämfört med domstolsförfaranden. Det är värt att notera att inte alla former av skiljeförfarande nödvändigtvis är konfidentiella.

Som en del av sin granskning har lagkommissionen undersökt möjligheten att kräva konfidentialitet i skiljeförfarande enligt lagen. Genomförandet av ett sådant mandat skulle understryka betydelsen av integritet och erbjuda försäkran om att skiljeförfarande förblir konfidentiellt. Advantage internationella advokatbyrå Sverige har en historia av att hålla ditt ärende konfidentiellt och borta från oavsiktliga användare.

Lagar som är relevanta för skiljedomsavtalet

För närvarande kan en part i en kommersiell tvist, enligt svensk skiljedomslag, bestrida en skiljedom genom att hävda att skiljedomsorganet saknar lämplig myndighet. Lagkommissionen har dock granskat denna praxis på grund av farhågor om att parter ifrågasätter skiljedomar två gånger: en gång inför domstolen som avkunnade domen och igen i domstol.

Även om lagkommissionen drog slutsatsen att en fullständig omförhandling kan vara tillåten, föreslog den att vissa begränsningar skulle införas för parter som ifrågasätter en skiljedom. Dessa begränsningar, föreslog den, borde beskrivas i domstolsregler snarare än i lagen. De föreslagna begränsningarna kommer att träda i kraft när en part tidigare har ifrågasatt nämndens befogenhet.

Begränsningarna för sådana utmaningar inkluderar:

  • Oförmåga att införa nya bevis eller grunder.
  • Återupptagning av bevis endast om det anses nödvändigt för rättvisans intresse.
  • Tillstånd för en överklagan endast om nämndens beslut om behörighet ansågs felaktigt.

Viktiga takeaways

Skiljeförfarande fungerar som ett värdefullt alternativ till domstolsförfaranden för att lösa kommersiella tvister. Därför är det viktigt att förstå de lagar som reglerar skiljeförfarande i Sverige och eventuella ändringar. Lagen om skiljeförfarande är den primära lagen i detta avseende. En nyligen genomförd granskning av lagkommissionen syftade dock till att bedöma dess aktuella relevans och effektivitet.

Granskningen har belyst områden för potentiell förändring, som inkluderar:

  • Förtydligande i lagstiftningen att skiljeförfaranden är konfidentiella.
  • Tydlig identifiering av tillämpliga lagar för gränsöverskridande skiljeförfaranden när skiljeavtalet är tyst i denna fråga.
  • Ta itu med utmaningar för skiljedomar baserade på påståenden från nämndens myndighet.

Om du behöver hjälp med att förstå Sveriges skiljedomslag för kommersiella tvister kan vårt team här på Advantage Commercial Agreement Law Firm Sweden ge vägledning och stöd som en del av vår Legal Vision.

Vi finns alltid tillgängliga via telefon och mail. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig.

Tre potentiella utmaningar i skiljeförfarande för kommersiella tvister

Skiljeförfarande fungerar som ett alternativ till kommersiella tvister och kan vara ett lämpligt alternativ för att lösa din kommersiella tvist. Våra utdrag på Advantage International Commercial Arbitration Law Firm i Sverige konstaterar dock att det finns potentiella utmaningar förknippade med skiljeförfarandet.

Nedan skisserar vi tre sådana utmaningar i kommersiellt skiljeförfarande.

1. Genomföra eller bestrida en skiljedom

Att verkställa eller bestrida en skiljedom innebär utmaningar i skiljedomstvister. Trots att det är juridiskt bindande kräver verkställighet eller bestridande av en dom domstolsingripande, vilket ökar komplexiteten och kostnaden. Parterna måste navigera efter begränsade rättsliga grunder för att ifrågasätta skiljedomar, vilket gör domstolsförfaranden kostsamt och potentiellt uppväger fördelarna med skiljeförfarande. Detta understryker vikten av att noggrant överväga skiljedomsklausuler och processuella mekanismer för att mildra sådana utmaningar i kommersiella avtal. Advantage Law Firm in Sweden har panelen av kommersiella skiljedomsadvokater som kommer att betjäna dig utifrån dina unika behov i denna process.

2. Använda virtuella utfrågningar i kommersiell skiljedom

Virtuella utfrågningar erbjuder ett genomförbart alternativ för att genomföra skiljeförfarande, en praxis som antogs alltmer under covid-19-pandemin och som fortfarande föredras av vissa parter. De ger fördelar som kostnadsbesparingar, flexibel schemaläggning och miljövänlighet. Virtuella förfaranden innebär dock utmaningar för kommersiella tvister i skiljeförfarande. Dessa inkluderar tekniska fel, internetstörningar och oro angående konfidentialitet och bevissäkerhet. Trots dessa utmaningar kan Advantages kommersiella skiljedomsadvokaters noggranna planering och tekniska skyddsåtgärder minska riskerna och säkerställa en smidig skiljedomsprocess.

3. Skaffa rätt skiljedomare

I skiljeförfarandet bör de parter som är inblandade i en kommersiell tvist noggrant välja sina skiljemannaadvokater eller en panel av skiljedomares advokater. Detta beslut är avgörande eftersom det avsevärt kan påverka skiljeförfarandet.

Det är viktigt att förstå att skiljemän bör vara experter på det relevanta ämnet snarare än opartiska tredje parter. Därför, för tvister som involverar tekniska eller komplexa frågor, måste skiljemän ha en djup förståelse av ämnet. Underlåtenhet att göra det kan hindra lösningsprocessen. Därför är det absolut nödvändigt att noggrant undersöka skiljemannens bakgrund och erfarenhet innan urvalet. Advantage kommersiella skiljemän advokatbyrå i Sverige arbetar hårt för att eliminera ovan nämnda problem och anses därför vara den bästa kommersiella avtalsadvokatbyrån i Sverige.

Du är välkommen att kontakta oss, du når oss antingen på 08 20 21 40 eller på info@advantage.se

Book a consultation

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Shopping cart
Sign in

No account yet?