Immaterialrätt

Immaterialrätt är det rättsområde som reglerar rätten till skydd för olika former av immateriell egendom.

Den bygger på lagar och prejudikat som syftar till att ge skydd mot bl.a. kopiering och delas vanligtvis upp i upphovsrätt respektive industriellt rättsskydd.

Vad omfattas egentligen av immaterialrätt?

 • Upphovsrätt till konstnärliga verk
 • Patent
 • Designskydd/Mönsterskydd
 • Varumärkesskydd
 • Namnrätt
 • Heraldiskt vapen

Ta kontroll över dina immateriella tillgångar!

Tänk på en helt vanlig vardag, någonstans mitt i livet. Vad gör du för att skydda dig?

Du låser kanske dörren om dig när du går hemifrån, eller från kontoret. Du märker, larmar och skyddar dina materiella ägodelar. Du ser till att försäkra dina nära och kära – och du ser till så att de bär reflexer när de ger sig ut i mörkret, även om de kanske tycker att det är töntigt.

Men skyddar du egentligen dina immateriella tillgångar? Allt det där i ditt företag som det inte går att ta på? Produkter och tjänster? Företagsnamn och logotyper? Affärsmodeller, processer och arbetsmetoder? Design, datorprogram, etc.

Det är immateriella tillgångar som för utvecklingen framåt

Det ska löna sig att våga tänka stort, att våga tänka nytt och revolutionerande och innovativt. Det är tanken bakom immaterialrätten.

Den gör så att du får ensamrätt så att det är du, och ingen annan, som kan tjäna pengar på dina immateriella tillgångar.

Samtidigt som din innovation, vad den än består av, offentliggörs så att samhället kan ta del av den.

Lagarna om immaterialrätten finns med andra ord till för att såväl främja, skydda och inspirera till utveckling och innovation i samhället som för att skydda dina intressen.

Den immateriella rätten för dig som företagare – Immaterialrätt

Eftersom det värde som tillmäts bolags immateriella tillgångar ständigt ökar så är det som företagare viktigt än någonsin att hålla sig uppdaterad kring immaterialrätt. Om du har kontroll över dina immateriella tillgångar och har en sund strategi när det gäller dem och dina rättigheter så har du mycket att vinna. Du kan t.ex. skynda på utvecklingen av tjänster och produkter, avskräcka dina konkurrenter från att försöka kopiera dig och bli attraktivare för eventuella investerare

Tillgångar som varumärken, patent, design och upphovsrätt blir allt viktigare verktyg när det gäller att skilja ut de företag och produkter som har bäst potential att lyckas på en marknad med knivskarp konkurrens.

För dig, som företagare eller uppfinnare, så gäller det att på effektivast möjliga sätt skydda, vidmakthålla, utveckla och kommersialisera dina immateriella tillgångar. Och då krävs det genomtänkta strategier. Framförallt så behöver du försäkra dig om att du har ensamrätt på dina immateriella tillgångar så att det är du och ingen annan som kan tjäna pengar på dem.

Immaterialrätter – Huvudkategorier inom immaterialrätt

Det finns fyra stora kategorier av immaterialrätter som huvudsakligen regleras i var sin lag. Dessa kan till viss del överlappa, en logotyp kan exv vara skyddad av både upphovsrätt och varumärkesrätt.

Upphovsrätt

 • Upphovsrättslagen (URL)
 • Internationell upphovsrättsförordning (IURF)

Patenträtt

 • Patentlag (PL)
 • Lag om rätten till arbetstagares uppfinningar

Varumärkesrätt

 • Varumärkeslagen (VML)
 • Firmalag

Mönsterrätt

 • Mönsterskyddslag

Därutöver finns också t.ex.:

 • Lag om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter (KML)
 • Växtförädlarrättslag

Immaterialrätt omfattar följande rätter och skyddsområden:

 • Upphovsrätt till konstnärliga verk
  Upphovsrätten bygger på idén att den person som har skapat ett verk, av en viss verkshöjd, också skall ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Upphovsrätten kan skyddas genom bestämmelser om straff för den, som utan upphovsmannens medgivande, nyttjar verket. Lagstiftning eller praxis kan också medge skadestånd till upphovsmannen och förbud för annan att nyttja verket.Upphovsrätten skyddar t.ex. musik, film, litteratur och övrigt konstnärligt skapande, men även källkoden till datorprogram. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovsmannens död.
 • Patent
  Patent är en tidsbegränsad, lagbunden rätt för någon att med ensamrätt dra kommersiell nytta av en specifik uppfinning.
 • Designskydd/Mönsterskydd
  Designskydd/Mönsterskydd ger skydd åt nyskapande designer, former och mönster för både industri- och hantverksprodukter. Detta oavsett om det handlar om prydnadsföremål eller sådana som man kan dra nytta av, t.ex. mönster på däck. Designskydd/mönsterskydd skyddar utseendet och formen på en produkt, men däremot inte själva funktionen och inte heller den bakomliggande idén. Ett designskydd gäller i max 25 år.
 • Varumärkesskydd
  Varumärkesskydd är ett skydd för någonting som är ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det skyddar ett varumärke så att andra företag inte kan använda ditt (eller någon annans) varumärke för sina produkter och tjänster.I ett varumärke så kan t.ex. ord, figurer, bokstäver/siffror, personnamn eller en slogan ingå i vad som behöver skyddas. Också skydd av en specifik utformning av själva produkten, s k förpackningsutstyrslar, kan komma ifråga.Ett varumärke måste anses unikt och det måste gå att särskilja från andra liknande varor eller tjänster. Ett registrerat varumärke ger ensamrätt för innehavaren att använda varumärket i näringsverksamhet.Ett varumärkesskydd gäller i tio år. Det kan därefter förlängas, med 10 år i taget, hur länge som helst.
 • Namnrätt
  Namnrätt reglerar medborgares skyldigheter och rättigheter rörande personnamn.
 • Heraldiskt vapen

Immaterialrätt är en form av förmögenhetsrätt

Immaterialrätt ger rättighetshavaren ensamrätt att t.ex. att framställa kopior av ett visst verk, utnyttja en specifik uppfinning inom näringsverksamhet, använda ett specifikt varumärke inom marknadsföring.

Den som har skapat och/eller äger en immateriell tillgång får en i regel tidsbegränsad ensamrätt att använda produkten. Detta underlättar då möjligheten att investera i nya och förbättrade produkter och idéer, samt likaledes kommersialiseringen av dessa produkter och idéer. Rättigheten att använda en viss form av immateriell egendom överlåts ofta, helt eller delvis, genom licensiering.

Innovation och kreativitet gynnar också samhället i stort. Det finns därför ett betydande allmänt intresse av att skydda nya idéer. Och, om möjligt, också se till att dessa får förutsättningar och möjligheter att utvecklas inom landet.

I takt med att handeln globaliseras och handeln mellan länder ökar så ökar också problemen med förfalskade eller piratkopierade varor och företag som investerar i nya produkter eller idéer riskerar att konkurreras ut av företag som tillverkar billiga kopior. De kan också ha svårigheter att komma in på marknader där kopior av deras varor är tillåtna.

Det finns regler om immaterialrätt såväl inom EU som utanför EU. Det är också väsentligt för ett företag (liksom för den individuella uppfinnaren eller upphovsmannen) att ha en strategi för sina immateriella rättigheter.

Immaterialrätterna brukar delas in i två grupper:

 • Upphovsrätt och närstående rättigheter
 • Industriellt rättsskydd

Till gruppen industriellt rättsskydd hör, utöver de ovan nämnda skydden, även t.ex. skydd för:

 • Geografiska ursprungsbeteckningar
 • Företagshemligheter

Advantage Juristbyrå som din immaterialrättsjurist  – Vi kan immaterialrätt

När det gäller immaterialrätt så biträder våra jurister en rad klienter inom hela spektrumet av immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt. Detta oavsett inom vilken bransch klienten ifråga är verksam. Vår expertis inom immaterialrätt omfattar bland annat:

 • Upphovsrätt
 • Patenträtt
 • Mönsterrätt
 • Varumärkesrätt
 • Marknadsföringsrätt
 • Medierätt

Kontakta oss på 08-20 21 40 om du har stött på problem med eller kring dina immateriella tillgångar så tar vi en fika och pratar immaterialrätt.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.