Hur bestrida faktura?

Bestrida faktura har blivit ett allt vanliga juridiskt ärende för våra avtalsjurister.

Ofta är det en fråga om att den felaktiga fakturan har en felaktig periodisering eller fel summa, vilket är enklare former av fel. Det har tyvärr blivit allt vanligare med helt fel fakturering ifrån helt okända avsändare.

Hur bestrida faktura?/ekonomiskt krav

Vid bestridande av en felaktig faktura bör man i första hand kontakta fakturaavsändaren ifall man har upptäckt något fel i fakturan.

Det är viktigt att kontakta avsändaren skriftligen så att man kan bevisa att man protesterat mot betalningskravet.

Bestrider Faktura först till fakturaavsändaren

När du bestrider faktura så skall man ange sina kontaktuppgifter, fakturanummer eller kundnummer, belopp och datum på fakturan man anser att är felaktig, samt ange anledning till varför man inte avser att betala fakturan.

Om endast en del av fakturan är felaktig så kan man bestrida den delen, men man bör betala för de delar som är korrekta.

Det är viktigt att spara en kopia av bestridande för att styrka att man bestridit fakturan samt tidpunkten man bestridit kravet.

Ifall man väljer att skicka bestridande i ett rekommenderat brev, så kan man få en bekräftelse från posten att brevet kommit fram, vilket kan vara att föredra ur bevissynpunkt.

Det är viktigt att ha tillgång till bevismaterial ifall situationen eskalerar till ett rättsligt ärende. Det är oftast bäst att bestrida fakturan genom e-post och begära att man får en bekräftelse på bestridan.

Varför är det viktigt att bestrida faktura?

Ifall man inte kontaktar fakturaavsändaren för att påtala felet, utan enbart väljer att inte betala fakturan i tid, kan avsändaren välja att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Ett betalningsföreläggande från Kronofogden är en uppmaning om att betala en förfallen skuld. Får Kronofogden in ärendet och väljer att ta upp det, kommer Kronofogden att delge föreläggandet enligt 29 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (BfL).

Bestridande av detta görs skriftligen och bör innehålla alla relevanta uppgifter och eventuell bevisning (31–32 §§ BfL). Ifall man fått några kostnader till följd av fakturan kan man begära ersättning för dem i samband med detta.

Ifall man inte bestrider föreläggandet kan skulden bli fastställd hos Kronofogden genom ett utslag, 42 § BfL. När skulden är fastställd kan den som vill ha betalt använda detta utslag för utmätning. Detta kan undvikas ifall man bestrider fakturan.

Det kan dock hända att den som vill ha betalt ansöker om betalningsföreläggande trots att fakturan redan blivit bestridd innan förfallodagen. Då kan man ansöka om rättelse hos Kronofogden. Vid en rättelseansökan är det viktigt att kunna visa att man motsatt sig fakturan innan fakturaavsändaren ansökt om betalningsföreläggande.

Genom att bestrider faktura i varje led undviker man betalningsanmärkningar

Ifall fakturaavsändaren står fast vid kravet skickas oftast en påminnelse från motparten. En påminnelse behöver man inte bestrida särskilt ifall man redan bestridit fakturan. Det räcker med att protestera mot första betalningskravet.

Ifall ärendet går vidare till ett inkassoföretag får man ett nytt betalningskrav, vilket kommer från inkassoföretaget.

Det är viktigt att bestrida det nya betalningskravet skriftligen, vilket kan göras genom samma uppgifter som första bestridan, men det ska denna gång skickas till inkassoföretaget. Inkassoföretag kan inte bedöma ifall en faktura är skälig eller inte, varför det är viktigt att bestrida även detta krav.

Det är fakturaavsändaren som kräver summan som ska bevisa att man är skyldig att betala. Vid bestridande av ett felaktigt krav från ett inkassoföretag riskerar man inte att få en betalningsanmärkning, eftersom ett inkassobrev i sig inte gör att man blir betalningsskyldig.

Ifall fakturaavsändaren väljer att skicka ärendet till Kronofogdemyndigheten är det viktigt att komma ihåg att Kronofogden inte gör någon bedömning ifall kravet är skäligt eller inte. Man kan alltså bestrida krav även från Kronofogden, så länge man bestrider kraven i alla led.

Ifall man är noga med att bestrida första fakturan, inkassobolagets betalningskrav och Kronofogdens betalningsuppmaning kan man som privatperson inte få någon betalningsanmärkning. Det är dock viktigt att bestrida kravet i tid.

Hur bestrider man en faktura – Fakturaavsändaren kan vända sig till tingsrätten

Ifall fakturaavsändaren efter inkassokrav eller ett ärende hos Kronofogden fortsätter hävda rätt till betalning kan denne vända sig till tingsrätten.

Ifall tvistesumman är under ett halvt prisbasbelopp (för år 2019 är det 47 400 kr) står parterna oftast för sina egna rättegångskostnader oavsett vinst eller förlust i rätten. Då kallas detta för ett förenklat tvistemål. Ifall ärendet överstiger ett halvt prisbasbelopp kallas det för en vanlig tvist, varpå det finns möjlighet att ansöka om rättshjälp eller rättsskydd. Den vinnande parten kan även kräva sina rättegångskostnader av den andre parten.

Ifall fakturaavsändaren vill att målet ska överlämnas till tingsrätt ska detta begäras skriftligen och denna begäran ska ha kommit in till kronofogdemyndigheten inom fyra veckor, 34 § BfL. Bevisfrågor blir avgörande i domstol och det är den som påstår att en skuld uppkommit som ska bevisa att det stämmer.

Kan bevis läggas fram från fakturaavsändarens sida som tyder på att fakturan stämmer, kommer man att behöva bevisa att man inte är betalningsskyldig.

Bestridelse av faktura – Bestrida faktura med Advantage

Som jurist och med juridisk hjälp, så kan vi alltid hjälpa dig att bestrida en faktura.

Kontakta oss om din kund eller du själv vill bestrida faktura.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.