ARVSKIFTE

Genom arvskifte fördelas den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare. Arvskifte kan som huvudregel ske först när bouppteckning gjorts och den dödes skulder betalats. I och med arvskiftet upphör dödsboet i regel att existera.

Fördelning av arvet ska anges i en handling som undertecknas av dödsbodelägarna. Förvaltas boet av boutredningsman eller testamentsexekutor, får skifte inte företas förrän denne har anmält att boutredningen är klar.

Arvsklasser

Första arvsklassen

– Bröstarvingar

Om man är ensamstående ärver den dödes bröstarvingar allt. Bröstarvingar är biologiska barn och adoptivbarn inom och utom äktenskapet. Motsvarande gäller för barnbarn, barnbarnsbarn och så vidare.

Andra arvsklassen

– Far och mor

Om man är ensamstående och saknar bröstarvingar ärver ens föräldrar hälften var. Om endera eller båda föräldrarna är borta, ärver i deras ställer den dödes syskon eller deras bröstarvingar

Tredje arvsklassen

-Farmor/farfar

-Morfar/mormor

Om man är ensamstående samt saknar bröstarvingar, föräldrar, syskon och syskons bröstarvingar så ärver den dödes far- och morföräldrar och deras barn. Efter farbröder, fastrar, morbröder och mostrar upphör den legala arvsrätten. Kusiner och mer avlägsna släktingar ärver alltså inte enligt lag.

Finns det ingen i de tre arvsklasserna och inget testamente eller efterlevande make/maka så tillfaller kvarlåtenskapen den allmänna arvsfonden. Värt att notera är också att alla tre arvsklasserna inte kan ärva samtidigt, utan finns det någon i den första arvsklassen så ärver ingen ur den andra osv.

Efterlevande make/maka ärver före

  • gemensamma bröstarvingar
  • om bröstarvingar inte finns

före arvingar i andra arvsklassen

Om man är gift utan barn ärver make/makan. Vid den efterlevande makens död sker sedan en uppdelning mellan respektive makes arvingar. Om man är gift och har barn ärver i första hand make/makan samtliga tillgångar. Gemensamma barn får ut sitt arv efter det att båda föräldrarna har avlidit.

Särkullsbarn

Om man däremot har barn som inte är gemensamma, utan så kallade särkullbarn, har dessa rätt att få ut sitt arv omedelbart vid arvskiftet.

Förskott på arv

Enligt reglerna om förskott på arv utgår man alltid ifrån att en arvlåtare alltid vill att dennes samtliga barn ska få ut lika mycket i arv efter sin bortgång. Det betyder att om den avlidne har givit någon gåva till sina barn under sin livstid så ska det ses som förskott på arv om det inte särskilt framgår av ett gåvobrev eller andra föreskrifter. Det innebär att det barnet som har erhållit en gåva ska få mindre i arv när arvet fördelas, man lägger till värdet av gåvan vid gåvotillfället till beräkningen av arvslotten.

Reglerna om arvskifte finns i Ärvdabalken.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.