Bodelning och Bodelning Under Äktenskap

Bodelning kan vara aktuellt då ett samboförhållande upphör, ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad eller under pågående äktenskap. Det finns många saker att ta hänsyn till vid bodelning, det kan vara bland annat äktenskapsförord, samboavtal etc. Bodelningen slutförs alltid skriftligen genom upprättande av ett bodelningsavtal.

Bodelning under äktenskapet

Bodelning Under Äktenskap om makarna är överens om det. Det innebär att bodelning under äktenskapet är helt frivilligt och en make kan aldrig tvinga den andre maken att göra bodelningen, inte heller kan man ansöka om bodelningsförrättare för att tvångsvis genomföra bodelningen.

En bodelning under äktenskapet görs ofta för att utan gåva föra över egendom från den ene maken till den andre, ibland för att minska den enes egendom i avsikt att söka undvika anspråk från fordringsägare, barn utom äktenskap eller särkullbarn.

En bodelning under äktenskapet kan göras för att reda ut vem som äger vad eller för att göra makarna ekonomiskt jämställda. Innan makarna gör en bodelning under bestående äktenskap måste de anmäla detta till tingsrätten.

Bodelning efter äktenskapsskillnad

Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning upprättas av båda makarna, bodelningen måste vara skriftlig och undertecknas av båda. Normalt ingår all egendom i bodelningen om ett äktenskapsförord inte finns registrerat.

Varje make är skyldig att tills bodelningen förrättats redovisa för sin egendom och för sådan egendom som maken har haft hand om men som tillhör den andra maken. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen.

I bodelningen ingår endast makarnas giftorättsgods. Innan delning sker ska makarnas respektive skulder beräknas och vardera maken tilldelas så mycket av sitt eget giftorättsgods så att det täcker skulderna.

Vid bodelningen ska vardera make från sin egendom räkna av de skulder som de har. Överstiger makes skulder hans tillgångar så tillför denne ingen egendom till bodelningen.

Makes överskott av sitt giftorättsgods efter avräkning av skulder tillförs bodelningen för att sedan delas lika mellan dem. Även privat pensionssparande ska ingå i bodelningen.

Bodelningsförrättare

Om makarna inte kommer överens om hur deras tillgångar ska fördelas, kan man ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare.

Om man inte blir nöjd med bodelningsförrättarens beslut kan man väcka talan vid tingsrätten.

Sambobodelning

När ett samboförhållande upphör ska enligt sambolagen endast sambornas gemensamma bostad och bohag fördelas genom bodelning om egendomen har förvärvats för gemensam användning och om någon av parterna begär bodelning.

Övrig egendom ska inte tas med i bodelningen, utanför bodelningen faller alltså bostad och bohag som inte har förvärvats för gemensamt bruk samt alla andra tillgångar.

Begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör genom att en sambo avlider eller om en sambo avlider inom ett år från det att samboförhållandet upphörde skall dock begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas.

Våra jurister vid Advantage Advokatbyrå kan alltid hjälpa er med bodelningen och med upprättande av bodelningsavtal.

Ring oss gärna på 08 20 21 40 för att komma i kontakt med en jurist eller använd kontaktformuläret för att få hjälp med bodelning.

Du kan läsa mer om kvarsittningsrätt genom att klicka här.

Utanför bodelningen faller

Enskild egendom: Med enskild egendom avses egendom som vid en eventuell skilsmässa undantas från bodelning. Enskild egendom ingår alltså inte i en bodelning mellan makarna.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.