Vårdnad

VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE
Vårdnad avser det rättsliga ansvaret för ett barn. Det finns olika former av vårdnad, och det två vanligaste varianterna är ensam och gemensam vårdnad.

Men andra konstellationer kan förekomma (såsom att andra släktingar, och inte föräldrarna, ansvarar för barnet). Föräldrar som inte bor under samma tak men som trots detta har gemensam vårdnad om sitt barn kan i första hand själva komma överens om var barnet ska bo. Kan föräldrarna inte enas i frågan om vårdnaden så kan domstolen vara till hjälp gällande detta beslut.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att endast en av barnets föräldrar har ansvaret för barnets välmående. Föräldern är ensam, eller enskild, vårdnadshavare.

Vanligtvis bor barnet hos den förälder som har ensam vårdnad med ett visst umgänge med den andre föräldern. En förälder som har ensam vårdnad om sitt barn får bestämma själv i en del frågor som rör barnet. Såsom vid till exempel val av skola, boende, läkarvård etc.

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ett rättsligt ansvar för barnet. Båda föräldrar ansvarar således för barnets välmående. Då kan föräldrarna dela på den faktiska vården av barnet. Detta sker oftast genom att barnet bor halva tiden, exempelvis varannan vecka, hos föräldrarna. Genom detta växelvisa boende delar föräldrarna på den dagliga omsorgen om barnet, och barnet får umgänge med båda föräldrar.

Ett barn innebär ett ansvar för att barnet ska få den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som är dess födelserätt.

Att ta hand om ett barn innebär att leva med barnet, ge närhet och kärlek, och att se till att barnets fysiologiska, emotionella och psykiska behov tillgodoses på bästa möjliga sätt.

Vårdnadshavare bestämmer i frågor som rör barnet, men i takt med att barnet blir äldre, mognar och formar egna åsikter och önskemål under livets gång, så har vårdnadshavarna ett ansvar att ta hänsyn till detta.

Bor föräldrarna på skilda håll så har båda en skyldighet att se till att barnet har den kontakt med den andra föräldern som barnet behöver och önskar.

Föräldrar som inte är gifta med varandra

Modern blir ensam vårdnadshavare om föräldrarna inte är gifta med varandra vid barnets födelse. Gifter de sig efter att faderskapet bekräftats får de automatiskt gemensam vårdnad.
Önskar föräldrar ha det gemensamt så anmäler man detta till socialnämnden samtidigt som fadern bekräftar faderskapet. Alla föräldrar, oavsett medborgarskap, kan göra detta.

Om gemensam omvårdnad kan sedan upprättas vid ett senare tillfälle, då kan föräldrarna anmäla detta till den lokala skattemyndighet där barnet är folkbokfört eller till försäkringskassan.
För att denna anmälan skall kunna godkännas, så måste föräldrarna och barnet vara svenska medborgare samt att vårdnadsfrågan inte prövats tidigare.

Motsätter sig modern att dela vårdnaden så kan fadern ansöka om gemensam vårdnad hos tingsrätten. Tingsrätten fattar beslutet alltid efter barnets bästa.

Föräldrar som är eller har varit gifta med varandra

Föräldrar som är gifta med varandra har per automatik gemensam vårdnad om sitt barn, och denna gemensamma vårdnad återstår även om föräldrarna skiljer sig.

Om föräldrarna vill att en förälder ska ha ensam vårdnad om barnet kan de skriva avtal om detta och få det godkänt av socialnämnden. Förutsatt, givetvis, att de är överens och att det som har överenskommits är för barnets bästa.

Alla föräldrar som är gifta med varandra har gemensam vårdnad. Skilda och aldrig gifta par väljer, i de allra flesta fall, att ha gemensam vårdnad om inblandade barn.

Om en av föräldrarna, eller båda, vill så kan de ansöka hos tingsrätten att få deras gemensamma vårdnad upplöst. Är föräldrarna överens om vem av dem som ska vara barnets vårdnadshavare görs en gemensam ansökan till tingsrätten. I allmänhet beslutar rätten så som föräldrarna önskar, under förutsättning att deras överenskommelse verkligen ser till barnets bästa vill säga.

Tingsrätten kan, trots föräldrarnas önskan, besluta att gemensam vårdnad ska gälla om det är vad som anses bäst för barnet. Motsätter sig föräldrarna däremot gemensam vårdnad så kan tingsrätten inte döma till detta, likaså kan tingsrätten upplösa den gemensamma vårdnaden – om detta, återigen, är för barnets bästa.

Umgängesrätt

Umgängesrätt är i första hand till för barnet, som har rätt till umgänge med den förälder som de inte bor tillsammans med. Barnets intresse och behov är det avgörande kriteriet vid umgängesrätt. Utgångspunkten vid umgängesrätt är vikten av kontakt med barnets båda föräldrar, även om dessa inte lever med varandra.

Båda föräldrar, och även den förälder som inte bor tillsammans med barnet, har ett stort ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.

Vid tvist om vårdnad eller umgänge

Har det uppstått en tvist mellan er? Ni vet inte hur ni ska gå tillväga med allting?

Om du behöver rådgivning i frågor gällande familj, boende och umgänge av ditt barn så står våra familjerättsjurister till ditt förfogande. Med deras långa erfarenhet och djupgående kunskaper inom familjerätt, så kan de hjälpa er att återfå stabilitet och harmoni i er tillvaro.

Vill ni komma i kontakt med en av våra familjerättsjurister omgående så nås vi på 08-20 21 40 eller info@localhost.

Juristkostnader vid vårdnadstvister, umgängesrätt och andra frågor rörande vårdnad

Kostnader för juridiskt ombud i vårdnadstvister och umgängesrätt kan täckas av rättsskyddet i din hemförsäkring eller, om du saknar hemförsäkring eller om den inte täcker detta, av rättshjälp.

Vi undersöker dina möjligheter att erhålla rättsskydd/rättshjälp och vi bistår dig även med upprättande av en ansökan.

Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur ditt fall inom vårdnad kan hanteras.

Boka konsultation

Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig snarast.